Политика конфиденциальности

Privaatsuspoliitika

elBerry OÜ jaoks on klientide privaatsus ja isikuandmete kaitse väga oluline. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist ja kustutamist. Veebipoodi haldab ning isikuandmeid töötleb elBerry OÜ (reg.nr 16161484, Jaama tn 143, Tartu, Tartumaa 50705. Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika on lahutamatult seotud elBerry OÜ veebipoe üld- ja ostutingimustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida elBerry OÜ kogub e-poe ostu sooritamisel tellimuste täitmiseks. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldavad nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Kogutud isikuandmete töötlemine

elBerry OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku alusel.

elBerry OÜ töötleb isikuandmeid peamiselt järgnevatel eesmärkidel:

1. Personaalsete pakkumiste tegemine, kus isikuandmete Töötlus toimub nõusoleku alusel. Andmesubjektile edastatakse personaalseid pakkumisi e-maili teel, juhul kui klient on selleks nõusoleku andnud.

2. elBerry OÜ tegevusega seotud majanduslik analüüs sh turusituatsiooni ja ostuharjumuste analüüsimiseks õigustatud huvi alusel.

Õigustatud huvi tähendab elBerry OÜ huvi ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. elBerry OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;

Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine veebilehel;

Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks;

Sisehalduse eesmärkidel.

elBerry OÜ töötleb kasutaja nime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi isikuandmeid eelkõige tellimuste ettevalmistamiseks, kauba kohale toimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ning võimalike tellimustest tulenevate vaidluste lahendamiseks.

elBerry OÜ töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb elBerry  OÜ õigusaktidest tulenevate kohustustega kasutaja ostude andmeid, ms on muuhulgas vajalik raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib elBerry OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab elBerry OÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport (Smartpost, Omniva).

Isikuandmete säilitamine

elBerry OÜ on tulenevalt õigusaktidest õigus ja kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. elBerry OÜ ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kasutaja ees võetud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või elBerry  õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.

Kasutaja ostudega seotud andmed säilitab elBerry üldjuhul vaid niikaua, kui on vajalik kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Tellimustega seotud andmed kustutatakse kolme aasta ja kolme kuu möödudes alates e-poe ostu sooritamise hetkest. Kui elBerryl on alust arvata, et kasutaja on rikkunud elBerry ees võetud kohustusi tahtlikult, võib elBerry kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud ostu sooritamise hetkest.

elBerry säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati.

Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus aadressil geliskornilova@gmail.com

Isikuandmete edastamine

elBerry teeb koostööd isikutega, kellele elBerry võib edastada koostöö raames ja eesmärgil andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla elBerry OÜ sideteenust osutavad teenusepakkuajad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

isikuandmete töötlemine toimub vastavalt elBerry juhistele ning kehtiva lepingu alusel;

elBerry OÜ edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingumustes välja toodud punktis “Kogutud isikuandmete töötlemine” toodud eesmärkide täitmiseks. elBerry OÜ võib isikuandmeid edastada volitatud töötajatele, kellele Te kaupu ostes esitate tellimuse ning kellel on andmetele ligipääsu vaja elBerry OÜ teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub vaid selleks, et elBerry saaks kasutajatega sõlmitud lepinguid ehk tellimusi täita.

elBerry OÜ avaldab isikuandmeid ka juhul, kui elBerryl on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.

elBerry edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;

elBerry on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);

Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui elBerry  teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;

kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;

kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;

edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;

edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;

edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;

edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta elBerry  õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. elBerry teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete kaitse

elBerry rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki elBerry e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega

elBerry töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Kasutajal on õigus:

Saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta

Saada koopiaid ja väljavõtteid GK elBerry töödeldavatest isikuandmetest.

Nõuda isikuandmete ülekandmist, sealhulgas isikuandmete teistele vastutavatele töötlejatele ülekandmist

Nõuda andmete täiendamist või parandamist

Nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuste osutamist.

Isikuandmeid ei ole võimalik kustutada kui:

* Teie tellimuse töötlemine on pooleli

* Teie tellimus ei ole veel posti pandud või on edastamisel

* Teil on elBerrys OÜ-le võlg

* Te olete viimase nelja aasta jooksul elBerryle võlgu jäänud või teenuseid väärkasutanud

* Teie võlg on viimase kolme aasta jooksul edasi antud kolmandale osapoolele

* Olete teinud tellimuse ja seega on teie andmed vastavalt seadusele edasi antud raamatupidamisele

Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist kui:

* Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks elBerry neid töötles

* Kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu alus isikuandmete töötlemiseks

* Kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid

* Isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust

Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded aadressile geliskornilova@gmail.com. Esitatud küsimustele ja nõetele vastab elBerry hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui klient on seisukohal, et elBerry on õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kliendil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohu poole.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

elBerry võib koguda Veebilehe Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (ingl „cookie“, mis kujutab endast väikesemahulist tekstifaili, mis on salvestatud teie arvutisse. Selles failis hoitakse andmeid teie tegevuste kohta internetikeskkonas. Reeglina on see info isikustamata,) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

elBerry kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada kasutusmugavus vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused.

Küpsise faile eksisteerib kahte tüüpi:

Ajutised failid eemaldatakse teie arvutist pärast Veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud teie kasutusmugavuse parandamiseks Veebilehe külastuse ajal (nt. Tootefiltrite kasutamine, olemasoleva loetelu muutmiseks või vaadatud toodete ajalugu „viimati vaadatud tooted“).

Reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad elBerry partnerite Veebilehti, mis on seotud elBerry Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist elBerry OÜ ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Meie Küpsised võivad mõningatel juhtudel olla loodud ka teenusepakkujate poolt (Facebook ja Google reklaamivõrgustikud), eesmärgiga parandada meiepoolt näidatava reklaami asjakohasust.

Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide. Küpsiste ja nende kontrollimise kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist https://ec.europa.eu/info/cookies_et ja http://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente uudiskirja vahendusel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil geliskornilova@gmail.com